fbpx

Opolskie dla młodzieży na 25 lat obrony Województwa Opolskiego

Rok 2022 został ustanowiony Europejskim Rokiem Młodzieży, w którym zwrócono szczególną uwagę na rolę młodzieży w aktywnym budowaniu lepszej przyszłości. Młodzi ludzie są ważnymi inicjatorami zmian społecznych, kulturowych czy ekologicznych i to właśnie dla nich, a przede wszystkim z ich udziałem, chcemy organizować różnego rodzaju inicjatywy i przedsięwzięcia.

Projekt ten cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że Samorząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o jego kontynuacji. Tegoroczna edycja otwartego konkursu ofert nosi nazwę „Opolskie dla młodzieży na 25 lat obrony Województwa Opolskiego”, a jej celem jest zaangażowanie środowisk młodzieżowych w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wyłoniono pięć organizacji pozarządowych, które wspólnie z młodzieżą będą realizowały do 15 grudnia 2023 r. inicjatywy w różnych obszarach.


Stowarzyszenie Opolskie Lamy – e-mail: odm.opolskielamy@gmail.com; Telefon: +48 512 239 076

Wymienione organizacje pozarządowe otrzymały środki finansowe na realizację zadań, w zakresie których będą finansować oddolne inicjatywy młodzieżowe, każdą w kwocie do 4 000 zł. To właśnie z tymi organizacjami, grupy młodzieżowe jako wnioskodawcy inicjatyw, nawiązują kontakt i realizują swoje pomysły, korzystając z ich wsparcia i doświadczenia.

ODM-2023-strona-tytulowa-1024x576

Projekt „Opolskie dla młodzieży” to pierwsze w regionie tego typu przedsięwzięcie, dedykowane młodzieży z województwa opolskiego.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Zaangażowanie młodzieży w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie, poprzez umożliwienie im realizacji ich autorskich inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z jubileuszem 25 lat obrony województwa opolskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Zwiększenie liczby młodzieżowych inicjatyw oddolnych

wzrost zaangażowania młodzieży w życie regionu

rozwój aktywności społeczności lokalnych

wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych.

LICZBA INICJATYW ORAZ WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna suma młodzieżowych inicjatyw w regionie wyniesie minimum 150 w łącznej kwocie 750 000 zł.  Każda organizacja realizuje maksymalnie 30 inicjatyw w łącznej kwocie 150 000 zł.

ODM-2023-slajd-2-1024x576 (1)

ORGANIZACJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Do zadań organizacji realizujących projekt należy:

prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz Tik Tok;

prowadzenie ciągłego naboru inicjatyw ( co najmniej 2 inicjatywy w każdym powiecie);

ocenianie zgłoszonych inicjatyw;

wsparcie, edukacja, monitoring oraz zakup wymaganych rzeczy;

podsumowanie i rozliczenie projektu.

MŁODZIEŻOWA GRUPA INICJATYWNA

Grupa ta powinna składać się minimum z 5 osób w wieku 15-26 lat, mieszkających na terenie województwa opolskiego. Jedna osoba może należeć tylko do jednej grupy składającej wniosek o realizację inicjatywy.

ODM-2023-slajd-3-1024x576

Po złożeniu wniosku należy zebrać poparcie dla swojej inicjatywy minimum 10 osób, korzystając z przygotowanego formularza.

[Link do formularza online]

Wzor-wniosku-o-realizacje-inicjatywy

Wzór-Listy-poparcia

 

W czasie realizacji zadania należy promować, informować oraz angażować jak największą liczbę osób do działania. Pamiętajcie by korzystać z mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram oraz Tik Tok.

MŁODZIEŻOWE INICJATYWY

Inicjatywy realizowane w projekcie to m.in. wydarzenia, konkursy, zawody, warsztaty, wernisaże, zajęcia, szkolenia – ogranicza je jedynie wyobraźnia.

 

OCENA FORMALNA

Podczas oceny formalnej sprawdzona jest poprawność wniosku.
Elementy oceny formalnej  to:

liczba osób wchodzących w skład grupy inicjatywnej;

wiek członków grupy;

zamieszkanie na terenie woj. opolskiego;

członkostwo tylko w jednej grupie;

realizacja inicjatywy na terenie woj. opolskiego;

termin realizacji;

brak wcześniejszego finansowania.

Karta-oceny-formalnej-inicjatywy

OCENA MERYTORYCZNA

Podczas oceny merytorycznej sprawdza się atrakcyjność oraz racjonalność wniosku.
Elementy oceny merytorycznej to:

Zasadność realizacji inicjatywy

Trafność zaplanowanych działań

Racjonalność kosztorysu

Działania informacyjno-promocyjne

Karta-oceny-merytorycznej-inicjatywy

O czym warto pamiętać planując kosztorys?

ODM-2023-slajd-4-1024x576

WYBÓR INICJATYW DO REALIZACJI

Aby zgłoszona inicjatywa mogła uzyskać finansowanie, konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

Pozytywna ocena formalna;

Uzyskanie min. 20 pkt z oceny merytorycznej.

Inicjatywy mogą być realizowane do wyczerpania puli środków finansowych. Ważnym elementem jest także konieczność zapewnienia przez organizację realizującą projekt wsparcia co najmniej dwóch inicjatyw w każdym powiecie.
__________________________________________________________________________________________________

W jakich obszarach możecie realizować Wasze inicjatywy?

W bardzo wielu 🙂 Wśród nich:

Pomoc społeczna

Działalność charytatywna

Tradycja

Mniejszości narodowe i etniczne

Integracji cudzoziemców

Zdrowie

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Równość praw kobiet i mężczyzn

Działania na rzecz seniorów

Nowe technologie

Wspólnoty i społeczności lokalne

Nauka i edukacja

Działania na rzecz dzieci i młodzieży

Kultura i sztuka

Sport

Ekologia i ochrona zwierząt

Turystyka

Porządek i bezpieczeństwo

Ochrona wolności i praw człowieka

Wolontariat

Ratownictwo i ochrony ludności

Integracja europejska

Promocja

Rewitalizacja

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

ODM-2023-slajd-5-1024x576

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

ODM-2023-slajd-6-1024x576

Wyniki naborów:

I Komisja Oceny Wniosków 13.07.2023 r.

 

PROJEKT FINANSOWANY JEST Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.


 

Więcej informacji: https://www.opolskie.pl/opolskie-dla-mlodziezy/

Zachęcamy do przeczytania regulaminu: [REGULAMIN]